ติดต่อเรา :
บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด
โครงการ Happy Real Estate2 เลขที่ 73/30 หมู่4
ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-101-9244

สายด่วน : 091-021-4264

E-mail : info@ablesuccess.co.th

เป้าหมายของบริษัทฯ

       เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิต มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ของลูกค้าบริษัทฯ จึงมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน นอกจากเป้าหมาย ในด้านคุณภาพแล้ว ด้วยศักยภาพและรากฐานอันมั่นคงของบริษัทฯ ยังได้วางเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้ขึ้นงานที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับสูงสุดดังนั้น ผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ จึงเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร การเขียนโปรแกรม CAD/CAM ต่างๆ ให้
เครื่องจักรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่โรงงานของผู้ผลิตหลายแห่งในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานฝ่ายซ่อมบำรุง และผู้ชำนาญด้าน Cutting Tools ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ เป็นฝ่ายสนับสนุนการผลิตอันแข็งแกร่งอีกด้วย พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปลูกฝังให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดการคุณภาพ และร่วมมือกันในการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 อย่างแท้จริง ภายใต้คำขวัญของบริษัทฯ คือ "พัฒนาไม่หยุดยั้ง เน้นคุณภาพ เพิ่มผลผลิต พิซิตของเสีย"
นโยบายด้านคุณภาพ
นโยบายหลักที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการจัดการด้านคุณภาพ คือ ดำเนินงานทุกขั้นตอนตามมาตฐาน ISO 9000 เพื่อให้ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานของสากลโลก และลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด นโยบายอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การผลิตชิ้นงานตามแบบ (Drawing) และควบคุมค่าพิกัด (Tolerance) ตามที่ลูกค้ากำหนดและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย (Final inspection) อย่างเป็นระบบด้วย วิธีการตามมาตรฐาน AQL (Acceptable Quality Level) ก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทั้งหมด ก่อนนำมาใช้ในการผลิตชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่บริษัทฯ จัดซื้อเอง หรือลูกค้าเป็นผู้จัดหามาให้ก็ตาม

กำลังการผลิต

List of  Machines